Informatii

X.A. SERVICIUL PLANIFICARE TERITORIU, URBANISM si CADASTRU

Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru are următoarele atribuţii:

 1. Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul judeţului, conform legii;
 2. Verifică respectarea prevederilor şi măsurilor Planului de Amenajare a Teritoriului judeţului Prahova - documentaţie aprobată – privind dezvoltarea durabilă a localităţilor;
 3. Propune elaborarea unor Planuri Zonale de Amenajare a Teritoriului (regionale sau interjudeţene), în concordanţă cu strategia de dezvoltare a unităţilor administrativ teritoriale interesate, urmăreşte avizarea, aprobarea şi respectarea acestora;
 4. Coordonează activitatea primăriilor privind finanţarea, elaborarea, actualizarea, avizarea şi aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor, a unor Planuri Urbanistice Zonale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente, a Planurilor Urbanistice de Detaliu, precum şi a Planurilor de Amenajarea Teritoriului Zonale (metropolitan, periurban). Verifică respectarea ulterioară a prevederilor acestora;
 5. Întocmeşte situaţii pentru ministerul de resort privind stadiul elaborării/actualizării Planurilor Urbanistice Generale ale localităţilor, precum şi deconturi justificative pentru solicitarea de fonduri de la bugetul de stat pentru etapele elaborate ale Planurilor Urbanistice;
 6. Asigură - conform legii - constituirea şi funcţionarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului. Analizează, verifică şi ţine evidenţa documentaţiilor care urmează să fie prezentate în Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului, organizează şedinţele comisiei, întocmeşte avizele unice de specialitate şi punctele de vedere pentru studiile de oportunitate şi consultări, respectiv adrese de amânare a documentaţiilor pentru a fi analizate într-o altă şedinţă a comisiei sau adrese de restituire. Întocmeşte şi avizele de oportunitate pentru primăriile din judeţ care nu au constituite  structuri de specialitate în domeniul urbanismului;
 7. Notifică beneficiarii care au depus solicitări şi documentaţii incomplete, incorecte;
 8. Îndrumă primăriile pentru respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice şi zonele lor de protecţie. Colaborează în acest sens cu instituţiile publice judeţene şi naţionale de specialitate;
 9. Îndrumă primăriile privind respectarea prevederilor legale în domeniul zonelor naturale protejate instituite prin documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism (PATN, PATJ, PUG) şi colaborează cu instituţiile publice judeţene şi naţionale de specialitate;
 10. Analizează documentaţiile tehnice prezentate de beneficiari şi întocmeşte, după caz, certificatele de urbanism aflate în competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean Prahova şi avizele structurii de specialitate pentru certificate de urbanism şi pentru autorizaţii de construire/desfiinţare în vederea eliberării acestora de către primarii comunelor care nu au constituite structuri de specialitate în domeniul urbanismului, conform legii şi ţine evidenţa lor în vederea arhivării;
 11.  Întocmeşte şi transmite către Direcţia Economică situaţia cu sumele care urmează a fi virate către primăriile comunelor din judeţul Prahova conform Legii 571/2003, pentru fiecare certificat de urbanism emis de Consiliului Judeţean Prahova;
 12. Analizează solicitările beneficiarilor şi după caz prelungeşte valabilitatea certificatelor de urbanism aflate în competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean Prahova;
 13. Gestionează informatic evidenţa actelor de autoritate întocmite în cadrul serviciului şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora, prin intermediul Sistemului Integrat pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii;
 14. Asigură  arhivarea documentelor emise în cadrul serviciului şi a documentaţiilor aferente;
 15. Transmite la Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Prahova  a cererilor de restituiri de taxe achitate eronat pentru certificat de urbanism, aviz de certificat de urbanism, aviz de autorizaţie de construire, aviz de autorizaţie de desfiinţare, prelungire de certificat de urbanism;
 16. Rezolvă  cererile pentru îndreptare de eroare a documentelor: certificat de urbanism, aviz de certificat de urbanism, aviz de autorizaţie de construire, aviz de autorizaţie de desfiinţare;
 17. Întocmeşte situaţii de sinteză pentru alte instituţii publice centrale sau locale, precum şi pentru consiliul judeţean;
 18. Colaborează cu celelalte direcţii ale consiliului judeţean şi furnizează informaţii privind construcţiile şi documentaţiile de urbanism realizate din judeţ;
 19. Procură acte normative, norme metodologice de întocmire a documentaţiilor urbanistice şi a altor lucrări de specialitate şi asigură transmiterea de informaţii în teritoriu;
 20. Întocmeşte proiecte de dispoziţii şi hotărâri ale consiliului judeţean, referitoare la domeniul de activitate – urbanism şi amenajarea teritoriului, inclusiv al taxelor;
 21. Întocmeşte răspunsurile la sesizările referitoare la probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 22. Asigură şi organizează după caz şedinţe de îndrumare metodologică de specialitate pentru personalul cu atribuţii în acest domeniu din cadrul primăriilor locale;
 23. Participă şi, după caz, asigură secretariatul la acţiunile comisiilor de efectuare a cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes local, judeţean sau naţional, în vederea exproprierii unor imobile (terenuri şi/sau construcţii);
 24. Organizează acţiuni de consultare a populaţiei şi participă la dezbaterile publice referitoare la documentaţiile  de amenajare a teritoriului, aflate în competenţa sa, conform legii;
 25. Ţine evidenţa solicitărilor înaintate consiliului judeţean privind reorganizarea administrativ-teritorială la nivelul judeţului (înfiinţarea unor localităţi, ridicarea lor în rangul ierarhiei funcţionale, etc.);
 26. Formulează propuneri de modificare sau completare a proiectelor de lege şi actelor normative în domeniul său de activitate;
 27. Îndrumă activitatea primăriilor privind concesionarea sau închirierea terenurilor în vederea construirii, cu respectarea documentaţiilor urbanistice aprobate. Participă, după caz, la şedinţele comisiilor de licitaţie pentru concesionare;
 28. Asigură accesul solicitanţilor (persoane fizice sau juridice), în condiţiile legii, la documentaţiile de urbanism aflate în arhiva consiliului judeţean şi în baza de date a sistemului informatic „Sistem Integrat pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii" prin intermediul portalului:  www.siugrc-cjph.ro;
 29. Întocmeşte propuneri privind veniturile şi cheltuielile pentru proiectul de buget;
 30. În conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane, execută împreună cu Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova: controlul, recepţia şi avizarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane din localităţile judeţului;
 31. Propune, împreună cu serviciile de specialitate de la oraşe şi cu primarii comunelor, măsuri pentru realizarea lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar în localităţi şi pentru completarea şi actualizarea lucrărilor existente;
 32. Întocmeşte şi transmite la ministerul de resort anexele necesare în vederea obţinerii de fonduri pentru finanţarea lucrărilor noi de cadastru de specialitate imobiliar - edilitar, precum şi pentru decontarea lucrărilor efectuate de firmele contractante, propunând măsuri pentru utilizarea şi completarea fondurilor alocate de la bugetul de stat;
 33. Asigură arhivarea datelor tehnice din lucrările de cadastru imobiliar – edilitar elaborate, prin intermediul unui produs informatic de specialitate;
 34. Arhivează, protejează şi completează fondul topografic şi geotehnic existent. Furnizează informaţii din acesta conform legii;
 35. Gestionează fondul topografic, geotehnic şi urbanistic existent într-un sistem informatic, propune măsuri pentru valorificarea superioară a acestuia, precum şi a studiilor existente;
 36. Furnizează contra cost copii din fondul topografic, geotehnic şi urbanistic propriu în condiţiile legii;
 37. Recepţionează în teren documentaţiile topografice întocmite conform legii pentru stabilirea şi evaluarea unor terenuri aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat;
 38. Analizează documentaţiile prezentate de societăţile sau filialele societăţilor comerciale cu capital de stat din judeţ şi propune avizarea acestora;
 39. Întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziţii referitoare la activitatea de cadastru şi cea de constituire a patrimoniului societăţilor comerciale cu capital de stat. Redactează titlurile de proprietate pentru societăţile comerciale cu capital de stat de interes local;
 40. Organizează evidenţa şi gestionarea fondului judeţean al documentaţiilor privind stabilirea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat şi a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, în vederea cuprinderii acestor documentaţii în viitoarele lucrări de cadastru imobiliar-edilitar din localităţile judeţului;
 41. Colaborează cu ministerele de resort, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, oficiile judeţene ale acesteia şi cu primăriile pentru aplicarea în bune condiţii a Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată cu modificările ulterioare, precum şi a celorlalte acte normative emise în acest domeniu;
 42. Asigură gestionarea băncii de date privind planurile cu traseele reţelelor tehnico-edilitare de pe teritoriul judeţului, care se preiau de la deţinători, conform legii şi organizează accesul la acestea;
 43. Asigură preluarea pe suport informatic şi utilizarea ulterioară a documentaţiilor de amenajarea teritoriului, urbanism şi lucrări publice;
 44. Coordonează procesul de identificare şi delimitare a zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul judeţului, ţine evidenţa acestora şi le actualizează periodic;
 45. Introduce date în sistemul informatic de gestionare a zonelor cu riscuri naturale de pe teritoriul judeţului (alunecări de teren, inundaţii);
 46. Întocmeşte informări şi rapoarte privind activitatea serviciului;
 47. Execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea preşedintelui consiliului judeţean.