În atenţia primăriilor

Date necesare de la toate unităţile teritorial-administrative: municipii, oraşe, comune

Vă rugăm să prezentaţi de urgenţă situaţia studiilor arhitecţilor-şefi / funcţionarilor publici care îndeplinesc atribuţiile Instituţiei Arhitectului-şef conform tabelului de mai jos:

Nr. crt. Denumire entitate teritorial-administrativă Nume, prenume Funcţia Studii absolvite Atestare RUR Date contact (tel, e-mail)

Adrese primarii

ADRESE transmise de Consiliului Judetean Prahova catre Primarii

 • Adresa 18575 cu privire la necesitatea preluarii urgente a hartilor de risc in PUG-urile localitatilor si desfasurarea unui control de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
 • Adresa 12796 din 4 august 2014 privind intrarea în vigoare a Legii 86/2014 (pentru informatii suplimentare consultati sectiunea din stanga paginii curente, sectiune denumita "AC terenuri faneata sau pasune")
 • Adresa 12829/ 05.08.2013 -  privind  completarea chestionarelor referitoare la aşezările informale în vederea realizării studiului de documentare ce are ca subiect "Analiza aşezărilor informale din România"

                   -  Adresa MDRAP nr. 55325/ 22.07.2013

                   - Ghidul tipologic al aşezărilor informale

                   - Chestionarul privind aşezările informale ce trebuie completat de fiecare unitate administrativ-teritorială

                   - Modelul schematic de reprezentare grafică a aşezărilor informale.

 

 • Adresa 10819/30.07.2013 -  chestionar de  analiză a modului de aplicare a Metodologiei de informare şi consultare a publicului  cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism (Ordin MDRT nr. 2701/2010) de catre autorităţile locale.
 • Adresa 11170 din 25.07.2013 privind Elaborarea hartilor de risc natural la inundatii - Directiva 2007/60/EC privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii 
 • Adresa 11750 - 15.07.2013 privind completarea tabelelor cu informaţii privind structurile de specialitate din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
 • Informare ANCOM privind intrarea în vigoare a Legii  nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice.
 • Adresa 6708 -18.04.2013  privind situaţia finanţării Planurilor Urbanistice Generale şi ale Regulamentelor Locale de Urbanism pentru Unităţile Administrativ Teritoriale ale judeţului Prahova.
 • Adresa 3058 din 20.02.2013 privind preluarea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale în Planurile Urbanistice Generale din aplicatia RELUAT
 • Adresa 12220 din 15.10.2012 privind fisele de identificare a alunecarilor de teren si a inundatiilor cauzate de revarsarea unui curs de apa
 • Adresa 13778 din 11.10.2012 privind infrastructura economica, sociala, de protectie a mediului, de cercetare, dezvoltare, inovare si de sprijin al afacerilor
 • Adresa 9600 din 26.07.2012 privind situatia panourilor publicitare autorizate si neautorizate existente pe teritoriul administrativ al localitatii
 • Adresa 5947 din 14.05.2012 privind proiectul INTER PARES, simplificarea procedurilor administrative pentru autorizarea instalatiilor producatoare de energie din surse regenerabile
 • Adresa 2385 din 05.03.2012 privind transmiterea copiilor pentru Certificatele de Urbanism si Autorizatiile de Construire emise în baza Avizului structurii de specialitate a CJPH

 • În vederea descarcarii machetei necesare transmiterii situatiei privind finantarea PUG si RLU solicitate prin Adresa 513 din 17.01.2012, autentificati-va în portal cu contul dvs. personal, apoi accesati sectiunea corespunzatoare din "Pagina mea - Primarie".
 • Adresa 16304 din 08.12.2011 - procedura de transmitere a fisierelor privind situatia CU, AC/AD emise de dvs., situatia controlului în teren privind disciplina în constructii, Registrul PVCSC si stadiul PUG

 

INFORMAREA LEGISLATIVA se regaseste acum in pagina Legislatie

Competente de avizare si de aprobare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism

Competente de emitere a Autorizatiilor de construire

Legea 50 / 1991:

 Art. 4. Autorizaţiile de construire se emit:

a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută :

       1.     pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale ;

       2.     în extravilanul comunelor, ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;

b) de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:

             1. in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1;

             2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, in conditiile art. 10 lit. a) si ale art. 45 alin. (4) si cu avizul arhitectului-sef al judetului;

 

Art. 10. Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in planurile de amenajare a teritoriului si in documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) in zonele construite protejate, in zonele de protectie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, si in ansamblurile de arhitectura si siturile arheologice, solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate si aprobate conform legii;

b) in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe langa avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

d) in zonele de siguranta si de protectie a infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform prevederilor legale;

d^1) în perimetrele limitrofe construcţiilor reprezentând anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanţelor prevăzute de normele sanitare în vigoare, în care s-a instituit un regim de restricţie privind amplasarea clădirilor de locuit şi a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obţine avizul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

e) in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

 

Art. 43.     Prin excepţie de la prevederile art. 4, autorizarea executării lucrărilor de construcţii:

    a) cu caracter militar se face de către ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

    b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin direcţia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

 

Art. 45. 1. In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale municipale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor organiza, in cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru indeplinirea atributiilor aflate in responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:

a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;

c) intocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;

d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina in constructii.

1^1. Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii.

2. Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, in conditiile prevazute la alin. (1), in baza unei hotarari adoptate in acest sens.

3. Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism şi documentaţiile pentru emiterea autorizaţiilor de construire din competenţa de emitere a primarilor comunelor şi oraşelor care nu au constituite încă structuri de specialitate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora.

3^1. Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preşedinţii consiliilor judeţene pot emite autorizaţii de construire pentru lucrări din aria de competenţă a primarilor comunelor şi oraşelor care încă nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora.

4. Incazul in care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1) la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica in mod corespunzator prevederile alin. (3).

 

 Ordinul MDRL 839 / 2009 - Art. 58

                 Autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente infrastructurii de transport rutier de interes naţional se face, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din Lege, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. b),  în baza certificatelor de urbanism emise de preşedinţii CJ / Primarul General al municipiului Bucureşti, precum şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local.