Informatii

X.B. COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ, CONTROL ÎN CONSTRUCŢII ŞI AUTORIZARE

Compartimentul Disciplină, Control în Construcţii şi Autorizare are următoarele atribuţii:

 1. Analizează documentaţiile tehnice prezentate de beneficiari şi întocmeşte autorizaţiile de construire aflate în competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean Prahova;
 2. Întocmeşte şi transmite către Direcţia Economică situaţia cu sumele care urmează a fi virate către primăriile comunelor din judeţul Prahova conform Legii 571/2003, pentru fiecare autorizaţie de construire emisă de Consiliului Judeţean Prahova;
 3. Urmăreşte regularizarea taxelor datorate pentru autorizaţiile de construire emise de Consiliul judeţean (corespondenţă cu beneficiarii, declaraţii cu valoarea finală a lucrărilor, stabilirea taxelor şi a majorărilor datorate, după caz, la finalizarea investiţiilor);
 4. Analizează solicitările beneficiarilor şi, după caz, prelungeşte valabilitatea autorizaţiilor de construire/ autorizaţiilor de desfiinţare aflate în competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean Prahova;
 5. Transmite la Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Prahova a cererilor de restituiri de taxe achitate eronat pentru autorizaţii de construire, autorizaţie de desfiinţare, prelungire de autorizaţie de construire, prelungire de autorizaţie de desfiinţare;
 6. Coordonează constituirea, actualizarea şi completarea trimestrială a băncii de date privind construcţiile autorizate de consiliul judeţean, conform HGR nr. 853/1998;
 7. Asigură transmiterea trimestrială sau lunară a situaţiilor solicitate de instituţiile judeţene şi naţionale;
 8. Rezolvă cererile pentru îndreptare de eroare pentru autorizaţiile de construire emise;
 9. Exercită controlul în teritoriu privind respectarea disciplinei în urbanism şi în construcţii, conform competenţelor din Legea nr. 350/2001 şi Legea nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Urmăreşte în execuţie respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire eliberate de preşedintele Consiliului Judeţean Prahova;
 11. Participă la recepţiile la terminarea lucrărilor pentru construcţiile autorizate de către Consiliul Judeţean Prahova;
 12. Constată, conform competenţelor din lege, infracţiunile şi contravenţiile în domeniul construcţiilor săvârşite de persoane fizice sau juridice, încheie procese-verbale de amendă şi urmăreşte modul de îndeplinire a măsurilor dispuse;
 13. Întocmeşte note de constatare la terminarea acţiunilor de control şi face propuneri pentru intrarea în legalitate;
 14. Exercită activitatea de control în localităţile judeţului privind respectarea procedurilor legale pentru autorizarea construcţiilor şi de organizare şi exercitare a acţiunilor de control şi îndrumă personalul de specialitate în domeniu, întocmeşte procesele verbale de control pe fiecare localitate;
 15. Întocmeşte evidenţe periodice de raportare a activităţii de control exercitată în judeţ;
 16. Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios la întocmirea referatelor de specialitate necesare susţinerii proceselor aflate în curs de judecată din domeniul construcţiilor şi urbanismului;
 17. Gestionează informatic evidenţa actelor de autoritate întocmite în cadrul compartimentului şi a documentaţiilor care au stat la baza emiterii acestora, prin intermediul Sistemului Integrat pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii;
 18. Asigură  arhivarea documentelor emise în cadrul compartimentului şi a documentaţiilor aferente;
 19. Asigură rezolvarea sesizărilor adresate consiliului judeţean referitoare la încălcarea prevederilor legale privind disciplina în construcţii, aflate în competenţa sa conform legii;
 20. Îndrumă activitatea primăriilor prin transmiterea în teritoriu a unor circulare şi adrese privind modul de interpretare şi aplicare corectă a prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor şi exercitării controlului, precum şi referitor la noile acte normative de specialitate apărute;
 21. Participă, după caz, la identificarea şi delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul judeţului, ca urmare a unor calamităţi naturale (inundaţii, alunecări de teren, seisme, etc.);
 22. Întocmeşte proiecte de dispoziţii şi hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova, referitoare la domeniul de activitate al compartimentului;
 23. Asigură şi organizează şedinţe de îndrumare metodologică de specialitate pentru personalul cu atribuţii în acest domeniu din cadrul primăriilor locale;
 24. Formulează propuneri de modificare sau completare a proiectelor de lege şi actelor normative în domeniul său de activitate;
 25. Execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea preşedintelui consiliului judeţean.