Informatii

X.C. BIROUL UNIC

Biroul unic are următoarele atribuţii:

1. Verifică lista documentelor prezentate de beneficiari pentru eliberarea:

  • avizelor unice ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului pentru documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism, expertize tehnice, studii fezabilitate, etc.;
  • punctelor de vedere ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului pentru studii de oportunitate şi consultări;
  • avizelor de oportunitate;
  • certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare aflate în competenţa de eliberare a Consiliului Judeţean Prahova;
  • avizelor structurii de specialitate pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare în vederea eliberării acestora de către primarii comunelor, conform legii, anterior înregistrării acestora la Registratura generală;

2. Verifică conţinutul cererilor diverse, care se regăsesc în sfera de activitate a Structurii Arhitect Şef, adresate Consiliului Judeţean Prahova prin Registratura şi prin intermediul portalului Sistemului Integrat pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii:  www.siugrc-cjph.ro;

3. Notifică beneficiarii care au depus solicitări şi documentaţii prin portal în vederea completării şi corectării acestora;

4. Calculează taxele ce trebuie achitate pentru emiterea documentelor solicitate de beneficiar şi întocmesc dispoziţiile de plată pentru Direcţia Economică;

5. Scanează, după caz, documentaţiile şi cererile depuse prin Registratura Consiliului Judeţean Prahova şi le încarcă în sistemul informatic- „Sistem Integrat pentru Gestionarea Relaţiei cu Cetăţenii";

6. Gestionează REGISTRATURA electronică şi fizică, realizează arhiva electronică şi realizează activităţi cu caracter specific de secretariat: poşta electronică, preluarea şi transmiterea mesajelor telefonice, redactarea înscrisurilor dictate de şefi, clasarea documentelor, sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea lucrărilor de corespondenţă, deciziilor, circularelor primite şi emise de Structura Arhitect Şef;

7. Urmăreşte fluxurile documentelor în cadrul Consiliului Judeţean Prahova;

8. Asigură evidenţa şi ţine registrul documentelor generate (certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, avize de certificate de urbanism, avize de autorizaţii de construire, avize de autorizaţii de desfiinţare) în domeniul construirii din cadrul Structurii Arhitect Şef;

9. Ţine evidenţa pontajului şi a concediilor personalului;

10. Întocmeşte necesarul de consumabile şi obiecte de inventar şi asigură preluarea acestora;

11. Asigură organizarea şi anunţul persoanelor participante la şedinţe şi întruniri;

12. Efectuează programarea audienţelor la arhitectul şef, directorul executiv şi şeful serviciului şi organizează desfăşurarea acestora;

13. Execută şi alte atribuţii, sarcini şi dispoziţii la solicitarea preşedintelui consiliului judeţean.